کشورهای اسلامی در اجرای مفاد بیانیه کمیته اضطراری فلسطین جدیت داشته باشند