مساعدت استانداری تهران برای کسب مجوز موسیقی خیابانی