وزیر ارتباطات: عشق برخی مدیران صف‌کشیدن مردم پشت در اتاق‌شان است