تقابل صنفی و خود بزرگ بینی کاذب در برابر بیان چالش‌های نظام سلامت