مرتضی التمیمی: شعر عراق میزبان صدها شاعر برجسته بود که به دست صدام اعدام شدند