سازوکار تولید ارز دیجیتال در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شد