افت بیش از ۲۰۰۰ واحدی شاخص سهام در نیم ساعت ابتدایی