تب کنگو می تواند کُشنده باشد/هشدار به ذبح کنندگان دام