احتمال لغو طرح ترافیک جدید و بازگشت زوج یا فرد به پایتخت