شرکت بیش از ۲ میلیون اثر در جشنواره/ طرح مسائل اقتصادی در پرسش مهر دانش آموزی