آغاز اولین داد و ستدها از طریق اینستکس/ ایران مرتکب نقض جدی در برجام نشده است