حضور «همراه اول» با شعار «تحقق رویای دیجیتال» در الکامپ ۹۸