مردم ظرف یک هفته آینده آثار اجرای این پروژه را خواهند دید/ ضرورت ترویج رفتار قانونمدارانه در مقابله با انشعابات غیر مجاز آب