خداحافظی آیت الله نعیم آبادی از نمایندگی، ولی فقیه در هرمزگان