زیرساخت‌های لازم برای حضور جوانان در عرصه پویانمایی باید فراهم شود