لوتار ماتیوس؛/ خرید دمبله به اعتبار بایرن ضربه می زند