باوجود حواشی اخیر؛ گلاب آدینه، مهدی هاشمی را استاد خود عنوان کرد