فوری/ وضعیت احتمال مذاکره با امریکا توسط نماینده ایران اعلام شد