استخدام نقشه بردار مسلط به کارکردن با دوربین های توتال و نیوو در یزد