توقیف کشتی حامل نفت ایران، اجرای تحریم‌های اروپا بود