انگلیسی‌ها می‌توانند رسماً اعلام کنند نوکر آمریکایند