کابینه جدید تایلند؛ نظامیان همچنان عهده‌دار مسئولیت‌های کلیدی