ظریف: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از مرز ۳۰۰ کیلوگرم عبور کرده است