مردم از ما انتظار تولید مسکن دارند / از سرمایه گذاران خارجی استقبال می‌کنیم