از قله مقاومت تحریم عبور کرده‌ایم / مردم به تحریم‌های جدید توجهی نکردند