سوئیس به عنوان حافظ منافع ایران در کانادا معرفی شد