اسخدام بازارایاب حضوری با شرایط ویژه جهت شرکت چای دبش