واگذاری شرکت‌های شستا به بخش تعاون به رونق اقتصاد اجتماعی کمک می‌کند