نماینده مجلس: صادرات صوری پتروشیمی‌ها برای فرار از پرداخت مالیات