امروز؛ آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون ورودی پایه دهم