خط قرمز ما، تعدی و بی‌حرمتی به پزشکی است/ عدم توازن در اقتصاد سلامت مردم را دچار آسیب می‌کند