رئیس جمهور در جلسه بعدی شورای‌ عالی انقلاب فرهنگی حضور دارد