بیش از ۷۷ درصد داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد کارت دریافت کرده‌اند