فقدان نظارت اجرایی چالشی مهم در محقق نشدن کامل اسناد کشور/ الگوی پیشرفت به انسجام بخشی جامعه کمک می‌کند