برنامه های سفر دو روزه رئیس مجلس به خراسان شمالی اعلام شد