تلاش می‌کنیم «حکایت دریا» و «جان‌دار» به نوبت دوم اکران فطر برسند