شورای سیاستگذاری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران منصوب شدند