می‌‍خواهید ما هم شما را با مسؤولان چینی مقایسه کنیم؟