نماز جمعه در تمام شهرهای استان تهران برگزار می شود