پکن: عمل به برجام تنها راه‌حل مسئله هسته‌ای ایران است