توضیحات مهم سخنگوی دولت درباره آمار تعداد جانباختگان حوادث آبان ماه ۹۸