اختصاص ۲۷ میلیارد ریال برای جبران خسارت سیل به عشایر خراسان رضوی