متخصصان سنگاپوری: به ازای هر مبتلا یک ناقل بدون علامت کرونا وجود دارد