به رغم همه خوبی‌ها برای اتباع افغان افکار عمومی را علیه ایران جهت می‌دهند/ دستاورد حضور آمریکایی‌ها فقط فقر و تثبیت جنگ برای افغان‌ها بوده است