مارتین برایثویت:/ بارسلونا نگاه مردم به شما را عوض می کند