تیبور کورتوا:/ هنوز هم می گویم قهرمانی بارسا منصفانه نبود