محرومیتم حل شود برمی گردم و کمک می کنم/ کفاشیان: فدراسیون فوتبال کرونا گرفته است