خبر مهم در یک نامه رسمی/ فیفا: فوتبال ایران تعلیق نمی شود (عکس)