ماده 92 و مسؤولیت "مقامات بالادستی" اعضای باند طبری