با حکم قالیباف؛ مشاور و رییس مرکز حراست قوه مقننه منصوب شد